top of page

דימוי גוף בתרבות ובאמנות

התרבות היא גורם משמעותי המשפיע על דימוי הגוף של כולנו. אנחנו סופגים מהסביבה המשפחתית, החברתית, ומאמצעי התקשורת, אמות מידה גלויות ומרומזות לגבי מה טוב ויפה, מה רצוי ואסתטי - והתפיסות שלנו לגבי איך שהגוף שלנו אמור להיראות ולתפקד - מתעצבות בהתאם לכך.  לכן, מהלך לשינוי בתפיסות הגוף אינו שלם ללא העלאת מודעות לתפיסות גוף בחברה ובתרבות, ולחשיפה לייצוגים אלטרנטיביים באמנות ובתקשורת.

אנחנו מזמינים אמנים.ות ויוצרים.ות שעוסקים.ות בדימוי גוף לשלוח לנו עבודות שלהם.ן ואת ה'אני מאמינ.ה' שלהם.ן בנושא, על מנת להעלות מודעות לתפיסות גוף בנות-זמננו, ולסייע לחולל שינוי. 

reut-traum
IMG_6861.JPG

כל היצירות הועלו לאתר באדיבות האמנים.ות

bottom of page